banner

Energetická náročnost budov

Požadavky na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) definuje zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Tento zákon zapracovává předpisy Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Hodnocení energetické náročnosti budov se provádí na základě vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Energetická náročnost budov

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“)

 • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov
 • u budov užívané orgánem veřejné moci

  od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

  od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

  • umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu
  • předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
 • pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,

  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,

  s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

 • zajistit zpracování průkazu

  od 1. ledna 2013

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu) *
  • při pronájmu budovy

  od 1. ledna 2016

  • při pronájmu ucelené části budovy

Poznámka: Ucelená část budovy je podlaží, byt nebo jiná část budovy určena k samostatnému užívání nebo byla za tímto účelem upravena.
Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

*Pokud vlastníkovi bytové jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz budovy, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  možnému kupujícímu resp. nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smlouvy,

 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  kupujícímu resp. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu smlouvy,

 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  prodeji resp. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Platnost průkazu

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován

 • musí být zpracován pouze
  • příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
  • osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti

Grafické znázornění

Zpracování energetické náročnosti budovy, vzor, obsah průkazu a jeho zpracování stanovuje vyhláška číslo 78/2013 Sb. MPO ČR o energetické náročnosti budov

Povinnost se nevztahuje na případy

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov, které jsou kulturní památkou, nebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění něktrých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled, tuto zkutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.